Chia Sẻ Tài Liệu Tiếng Anh

Learn And Share English Lessons With All
Tips & Tricks
Free Ads


VOA Learning English - Education Report # 393

Share
avatar
action_t
Admin

Nam
Tổng số bài gửi : 410
Nơi ở : google
Sở thích : action_t
Tính cách : enter
Registration date : 04/03/2008

Character sheet
My job:: Dancer

Ghost VOA Learning English - Education Report # 393

Bài gửi by action_t on 29/11/2009, 8:00 pm


Một năm học miễn phí ở một Đại học Cộng đồng
Source: Voice of America
Translated and annotated by NGUYỄN THÊM, J.D.
Two-year colleges in the United States are also known as community colleges. Students earn an associate degree. Or they can train1 for a job for a year or two and get a certificate.
Trường đại học 2 năm ở Hoa Kỳ cũng còn được gọi là trường đại học cộng đồng. Sinh viên tốt nghiệp ở các trường đại học cộng đồng sẽ được cấp bằng cao đẳng. Hoặc các sinh viên học ở đây có thể được đào tạo để có được một nghề trong 1 hay 2 năm và được cấp một chứng chỉ tốt nghiệp.Community colleges are less costly than other schools. Some international students can even get a year of education for free. The United States government and the colleges pay the costs in a program called the Community College Initiative.
Six countries took part during the first two years: Brazil, Egypt, Indonesia, Pakistan, South Africa and Turkey. Now those countries are joined by Cuba, Ghana and most of Central America. Local Fulbright committees generally nominate the students.
The program provides job training for people who otherwise could not attend college. They learn skills their countries need, like agriculture and health care. Vocational school teachers and administrators from Egypt can also receive professional development through the program.
The program began two years ago with eighty-four students and six colleges. State Department officials say more than five hundred students will attend thirty-seven community colleges this fall.
Where students are placed depends on what they want to study. The program is also a chance to learn about America and its people. And it gives colleges a way to expand their diversity. The students live in dormitories2 or apartments or with local families.
Carol Stax-Brown is an administrator of the program for a group called Community Colleges for International Development. She says they look for people who have had some work experience, speak some English and want to experience another culture. The program includes English classes in the summer before school starts for those who need them.
Carol Stax-Brown says colleges in some countries might accept credits3 from the program. But this is not a way to immediately transfer to four-year colleges and universities in other countries, including the United States. Students cannot return to the United States for two years after they finish their year of study.
A Web page is being developed for information on the Community College Initiative. For now, students from countries in the program should contact their local Fulbright committee or United States embassy.
Học ở các trường đại học cộng đồng ít tốn kém hơn ở các trường đại học khác. Một số sinh viên ở các nước khác đến học ở Mỹ thậm chí có thể có được 1 năm học miễn phí. Chính phủ Mỹ và các trường đại học cộng đồng trả các chi phí đó cho một chương trình có tên gọi là “Community College Initiative” (Sáng kiến Đại học Cộng đồng).
Có 6 nước tham gia vào chương trình này trong 2 năm đầu tiên là: Brazil, Ai Cập, Indonesia, Pakistan, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ. Giờ đây còn có thêm các nước Cuba, Ghana và hầu hết các nước Trung Mỹ. Thông thường, các ủy ban học bổng Fullbright ở các quốc gia cử các sinh viên đi du học.
Chương trình học bổng này cung cấp việc dạy nghề cho các sinh viên mà vì lý do nào đó không thể theo học đại học được. Các sinh viên này học các kỹ năng mà đất nước của họ cần đến như nông nghiệp và y khoa. Các giáo viên và các nhà quản lý thuộc các trường dạy nghề ở Ai-Cập cũng có thể được huấn luyện để phát triển chuyên môn thông qua chương trình này.
Chương trình này đã bắt đầu cách nay 2 năm với 84 sinh viên và 6 trường đại học cộng đồng. Các quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói có hơn 500 sinh viên sẽ theo học ở 37 trường đại học cộng đồng vào mùa thu năm nay (2009).
Việc các sinh viên học ở trường nào còn tuỳ vào các sinh viên này muốn theo học ngành gì. Chương trình này cũng là một dịp để các sinh viên nước ngoài tìm hiểu về đất nước và dân chúng Hoa Kỳ. Ngoài ra, chương trình này còn đem đến cho các trường đại học cộng đồng một cách để mở rộng sự đa dạng của họ trong việc đào tạo. Các sinh viên học ở đây sống trong các ký túc xá sinh viên hay trong các căn hộ hay sống với các gia đình người dân địa phương.
Bà Carol Stax-Brown là một nhà quản lý của chương trình dành cho một nhóm có tên là “Các Trường Đại học cộng đồng vì sự Phát triển Quốc tế” (Community Colleges for International Development). Bà nói chương trình này đang tìm kiếm những người đã có một số kinh nghiệm làm việc, nói được một ít tiếng Anh và muốn có kinh nghiệm với một nền văn hóa khác. Chương trình này bao gồm các lớp dạy tiếng Anh vào mùa hè dành cho những ai cần học Anh ngữ trước khi nhà trường bắt đầu năm học mới.
Bà Carol Stax-Brown cho biết các trường đại học cộng đồng ở một số nước có thể chấp nhận các tín chỉ do chương trình này cấp. Nhưng đây không phải là cách để chuyển ngay tức khắc lên các trường đại học 4 năm ở các nước khác, kể cả Hoa Kỳ. Các sinh viên không thể quay lại Hoa Kỳ để học 2 năm sau khi họ hoàn tất năm học của họ.
Có một trang web hiện đang được phát triển để cung cấp thông tin về chương trình Community College Initiative. Hiện giờ thì các sinh viên từ các nước thuộc chương trình này nên liên lạc với ủy ban học bổng Fullbright ở nước của họ hay tòa đại sứ Hoa Kỳ ở nước họ.
NOTES:
1. train [treIn] (v) = to prepare yourself/sb for a particular activity, especially a sport, by doing a lot of exercise; to prepare a person or an animal in this way: huấn luyện, đào tạo; tự huấn luyện, tự đào tạo.
2. dormitory [‘dC:mOtri] (n) = a room for several people to sleep in, especially in a school or other institution: ký túc xá, nhà ở tập thể.
3 credit [‘kredIt] (n) = a unit of study at a college or university (in the US, also at a school); the fact of having successfully completed a unit of study: tín chỉ.

Thông tin thêm về community college
http://tim.vietbao.vn/Community_College/

    Hôm nay: 25/9/2018, 10:39 am